Commput.Math.oper.Res

Professors:

Fengshan Bai,      Zhongyi Huang,     Zhongxiao Jia,      Baoding Liu,     Mei  Lu,        

Jinxing Xie,      Wenxun Xing,      Dinghui Yang,    Wenan Yong,    Chunxiong  Zheng


Associate Professors:

Junqing Chen ,   Zhiming Hu,     Jianguo Li,     Heng  Liang,      Lingsheng Shi,    

Zuoqiang Shi,     Zhenbo  Wang,      Hao Wu(man),       Dongsheng Yin,       Liping  Zhang