Appl.Math.Probob.Statist

Professors:

Jinwen Chen,     Jiaxin Hu,      Huaiyu Jian,     Yuxiang  Li,     Zongxia  Liang,     Siqi Liu,        

Xuguang Lu,     Stephen S. T .Yau ,       Ning Su,     Xiaoqun  Wang,     Hao Wu(woman)

Zhiying Wen,      Xiaojing Yang,      Ying  Yang,      Jun Ye,      Meirong Zhang,     Youjin Zhang    


Associate Professors:

Zhuo Chen,      Xiaoli  Han,      Lingbing He,      Liang Kong,      Tiecheng  Li,     Runliang  Lin,   

Yanhui Qu,      Wei Song,     Hongyan Tang,     Xiaofeng  Wang,     Jinxin Xue,      Ping Yan,    

Lijun  Yang,     Huihui Zeng    Jimin Zhang


Lecturers: