Appl.Math.Probob.Statist

Professors:

Jinwen Chen,     Jiaxin Hu,      Huaiyu Jian,     Yuxiang  Li,     Zongxia  Liang,     Siqi Liu,        

Xuguang Lu,     Stephen S. T .Yau ,       Ning Su,     Xiaoqun  Wang,     Hao Wu(woman)

Zhiying Wen,      Xiaojing Yang,      Ying  Yang,      Jun Ye,       Meirong Zhang,     

Youjin Zhang    


Associate Professors:

Zhuo Chen,      Xiaoli  Han,      Lingbing He,       Tiecheng  Li,        Runliang  Lin,        

Yanhui Qu,       Wei Song,     Hongyan Tang,     Xiaofeng  Wang,     Jinxin Xue,      Ping Yan,    

Lijun  Yang,     Huihui Zeng    Jimin Zhang


Lecturers: