Appl.Math.Probob.Statist

Professors:

Jinwen Chen,     Jiaxin Hu,      Huaiyu Jian,     Yuxiang  Li,     Zongxia  Liang,     Siqi Liu,        


Xuguang Lu,    Jun Liu,     Stephen S. T .YAU ,       Ning Su,     Xiaoqun  Wang,      Zhiying Wen,       


Xiaojing Yang,   Ying  Yang,      Jun Ye,       Youjin Zhang,      Meirong Zhang,   


Associate Professors:

Zhuo Chen,     Xiaoli  Han,       Lingbing He,    Tiecheng  Li,     Runliang  Lin,    Yanhui Qu,   Wei


Song,     Hongyan Tang,     Xiaofeng  Wang,      Ping Yan,     Lijun  Yang,     Huihui  Zeng,    Jimin


Zhang


Lecturers: