Pure math

Professors:

 Shangquan BU,     Bangming DENG,     Yuxia GUO,     Haizhong LI,     Si LI,     MASOOD,       

 Hui  MA,  Jie XIAO,    Jiayan YAO,    Guangyuan ZHANG,      Hechun  ZHANG,    Jianhua ZHENG,     Shaoyuan ZHENG,     Jian ZHOU,     Bin ZHU,    Wenming  ZOU

 

 Associate Professors:

 Daguang  CHEN,    Jianlian  CUI,    Zhixin  LIU,    Ziqun  LU,    Lianrong MA,  

 Renyi  MA,    Baosen Wu,   Fan  XU,     Jing YANG,     Pin YU,     Guowu  YAO,    

 Yuguang ZHANG 

 

Lecturers:

 Yinghua  AI,    Xiaoyan  LIN