Pure math

Professors:

Shangquan Bu,     Bangming Deng,     Lei Fu,   Yuxia Guo,    Haizhong Li,     Si Li,     MASOOD,       


Hui  Ma,  Jie Xiao,    Jiayan Yao,    Guangyuan Zhang,      Hechun  Zhang,    Jianhua Zheng,    


Shaoyuan Zheng,     Jian Zhou,     Bin Zhu,    Wenming  Zou


Associate Professors:


Daguang  Chen,    Zhijie Chen,    Jianlian  Cui,    Zhixin  Liu,    Ziqun  Lu,    Lianrong Ma,  Renyi 


Ma,    Baosen Wu,   Fan  Xu,     Jing Yang,     Pin Yu,     Guowu  Yao,    Yuguang  Zhang


Lecturers:


Yinghua  Ai,    Xiaoyan  Lin