Staff

Departmental:

Scientific research:

Yan     Gao      Phone:62782534

Human Resource:

Shuzhi Peng    Phone:62782327

Party Affairs:

Fang    Liu       Phone:62783140

Foreign affairs:  

Xinpai  Chen    Phone:62772984

Financial secretary:

Xin      Li           Phone:62782024

 

Educational Administration:

Undergraduate:

Qing    Qin       Phone:62772869

Postgraduate students:

Xuemei Yang   Phone:62782620

Student Affairs:

Meizhi   Xu       Phone:62785547

Teaching secretary:

Yinghui   Li       Phone:62798748


Library:

Lu      Feng       Phone:62782048


Administration of networks:

Feng  Zheng     Phone:62782362

Yun    Li            Phone:62782921