Committee

Academic Committee:

Chairman:

Shiu-Yuen Cheng

Vice Chairman:

Zhongxiao Jia,      Meirong Zhang

Members: 

Shangquan Bu,   Lei Fu,   Jiaxin Hu,   Zhongyi Huang,   Huaiyu Jian,   Zhongxiao Jia,   Si Li,  

Baoding Liu,  Stephen S. T. Yau,   Xiaoqun Wang,   Dinghui Yang,    Meirong Zhang,    Guangyuan

Zhang,   Youjin Zhang,     Shiu-Yuen Cheng,   Jian Zhou,   Wenming Zou

 

Academic Degree Committee:

Chairman:

Stephen S. T .Yau

Vice Chairman: 

Zhongyi Huang,   Youjin Zhang

Members:

Bangming Deng,   Zhongyi Huang,   Huaiyu Jian,   Haizhong Li,   Xuguang Lu,   Mei Lu,  

Stephen S. T .Yau,   Ning Su,   Jinxing Xie,   Ying Yang,   Wenan Yong,   Hechun Zhang,  

Youjin Zhang,  Chunxiong Zheng,   Wenming Zou


Secretary:

Ping Yan

 

Teaching  Committee:

Chairman:

Wenming Zou  

Vice Chairman: 

Youjin Zhang,   Si Li

Members:

Lei Fu,   Zhongyi Huang,   Si Li,   Baoding Liu,   Siqi Liu,   Xiaoqun Wang,   Jie Xiao,  

Dinghui Yang,   Jun Ye,   Pin Yu,   Youjin Zhang,   Meirong Zhang,   Shiu-Yuen Cheng,  

Jian Zhou,   Wenming Zou